> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

Služby

 

CENNÍK

Cena geodetických a kartografických prác vo veľkej miere závisí od kvality katastrálneho operátu, rozsahu prác, termínu dodania, náročnosti terénnych prác
a ďalších faktorov. Podkladom na stanovenie ceny je Cenník geodetických prác vydaný Komorou geodetov a kartografov v apríli 2007.

V prípade záujmu o poskytnutie našich služieb prosíme poskytnúť tieto podklady nevyhnutné pre zabezpečenie ďalších informácií a prípravu cenovej kalkulácie pre odberateľa:

Pre práce týkajúce sa katastra nehnuteľností:

  - Názov katastrálneho územia a prípadne lokality, v ktorej sa práce budú vykonávať.
  - Parcelné číslo podľa katastra nehnuteľností ( C-KN resp. E-KN).
  - Účel (využitie) výsledkov geodetických prác, termín vyhotovenia.

Pre práce týkajúce sa investičnej výstavby:

  - Názov katastrálneho územia a prípadne lokality, v ktorej sa práce budú vykonávať.
  - Projektovú dokumentáciu stavby v analógovej alebo v digitálnej forme vo formáte
    dwg resp. dgn.
  - Špecifikáciu požadovaných geodetických prác.

V závislosti od rozsahu alebo množstva nadväzujúcich dodávok geodetických prác je možná individuálna kalkulácia.

> kataster nehnuteľností
   a pozemkové úpravy

> inžinierska geodézia

> špeciálne merania

> tématické mapové diela

> reality

> cenník

> strojové vybavenie

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 0908 385 350
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk