> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

Služby

 

INŽINIERSKA GEODÉZIA

  - polohopisné a výškopisné zameranie k projektovej dokumentácii
  - šetrenie inžinierskych sieti, vlastníckych vzťahov
  - zameranie inžinierskych sietí s digitálnym spracovaním
  - projektovanie a budovanie vytyčovacích sietí
  - vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou a líniových stavieb
    (vytýčenie hlavných polohových osí objektov, základových jám, debnení, podrobné
     vytýčenie stavebných objektov)
  - kontrolné merania
  - zameranie skutočného vyhotovenia stavieb (porealizačné zameranie objektov)
  - určenie priestorových vzťahov žeriavových dráh

> kataster nehnuteľností
   a pozemkové úpravy

> inžinierska geodézia

> špeciálne merania

> tématické mapové diela

> reality

> cenník

> strojové vybavenie

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 0908 385 350
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk